Damslunds Natur

Bevoksningen i Damslund er præget af den kalkholdige og fugtige undergrund, som giver en meget frodig vækst som huser et mylder af mosser, svampe, insekter og padder.

Damslund er især beplantet med bøg, eg og ask. Træerne er plantet i 1903 og var nogle af de første løvtræer i Vestjylland – et forsøg som Hans J. Okholm gennemførte. Mod vest plantede han grantræer – antagelig som læ for de opvoksende bøge.

Der er et rigt dyreliv i lunden. Her kan man træffe på:
Fasan
Fiskehejre
Flagspætte
Gråand
Gråspurv
Isfugl
Træløber
Egern
Hare
Mus
Rådyr

Padder, 3 forskellige frøer observeret

I området er der forskellige træer: Ahorn, ask, birk, bøg, eg og rød-eg, elm, hvidtjørn, lind, alm. røn, rød-el, selje-røn og ædelgran.

Buske og krat omfatter berberis, brombær, efeu, gråpil, hassel, hæg og glansbladet hæg, hyld, navr, mariebær, solbær, vild hindbær, snebær og kaprifolie

Nogle af de blomster, græsser og urter der findes i området: Agertidsel, lysesiv, bredbladet og lancetbladet vejbred, bregner, bølget bunke, enårig rapgræs, hundegræs, dueurt, døvnælde, engnellikerod, gråbynke, hyldebladet baldrian, hyrdetaske, hønsetarm, kamille og skivekamille, hvidkløver, kragefod, liljekonval, mjødurt, mælkebøtte, engnellikerod, padderokke, pengebladet fredløs, vejpileurt og ferskenpileurt, forskellige ranunkler, skræppe, skvalderkål, stedmoderblomst, stor nælde, sumpevighedsblomst, svinemælk, tagrør, og åkander.

Der er mange mosser og bregner, græsser, star og siv.

Søerne og de nærmeste omgivelser er beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens §3.

Træløber

Foto: Denmark Farm, Wales, UK
www.denmarkfarm.org.uk